Kontakt telefon: (065) 933.600

Saobraćajni znakovi

Znakovi opsanosti

Saobraćajni znakovi koji učesnike u saobraćaju upozoravaju na opasnost koja im preti na određenom mestu, odnosno delu puta i obaveštavaju o prirodi te opasnosti su ZNAKOVI OPASNOSTI

znak "krivina nalevo" (I-1), znak "krivina nadesno" (I-1.1), koji označava približavanje opasnoj krivini na levo, odnosno na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti. Obavezno se postavljaju na krivinama koje se projektuju sa minimalnim poluprečnicima za taj put.
znak "dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalevo" (I-2), znak "dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno" (I- 2.1), znak "opasna krivina", koji označava približavanje više opasnih krivini na levo, odnosno desno.
znak "opasna krivina" (I-2.2) označava približavanje više krivina ili uzastopnim krivinama koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti;
znak "opasan uspon" (I-3) i znak "opasna nizbrdica" (I-4), koji označavaju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno opasnom usponu, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proističe iz tih uslova. Ovaj znak za simbol ima samo nagib ili uspon, prema situaciji na terenu, a veličina nagiba odnosno uspona ispisuje se na dopunskoj tabli;
znak "suženje puta" (I-5), znak "suženje puta s desne strane" (I-5.1), i znak "suženje puta s leve strane" (I-5.2), koji označavaju približavanje suženju kolovoza koje može da predstavlja izvesnu opasnost
znak "pokretni most" (I-6), koji označava blizinu mesta na kome se na putu nalazi pokretni most;
znak "blizina obale" (I-7), koji označava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu;
znak "neravan kolovoz" koji označava blizinu dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbočina i ulegnuća (I-8), zbog ulegnuća (I-9) ili zbog blizine opasnog prevoja puta ili veće izbočine na kolovozu (I-10);
znak "klizav kolovoz" (I-11), koji označava blizinu dela puta na kome kolovoz pod određenim atmosferskim uslovima ili sličnim okolnostima ima klizavu površinu;
znak "kamenje pršti" (I-12), koji označava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge učesnike u saobraćaju postoji opasnost od prskanja kamena;
znakovi "odronjavanje kamenja" sa desne (I-13) odnosno leve strane puta (I-13.1), koji označavaju blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu;
znak "označeni pešački prelaz" (I-14), koji označava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz;
znak "deca na putu" (I-15), koji označavaju blizinu dela puta na kome se deca češće i u većem broju kreću (blizina škole, obdaništa, igrališta i sl.);
znak "biciklisti na putu" (I-16), koji označava blizinu mesta na kome se biciklisti često priključuju na put ili ga prelaze;
znak "životinje na putu" (I-17), koji označava blizinu dela puta na kome domaće životinje pod nadzorom prelaze preko puta ili se kreću duž puta;
znak "divljač na putu" (I-18), koji označava blizinu dela puta opasnog zbog prelaska divljači preko puta;
znak "radovi na putu" (I-19), koji označava mesto na kome se izvode radovi na putu;
znakovi "nailaženje na semafore" (I-20 i I-20.1), koji označavaju blizinu raskrsnice ili obeleženog pešačkog prelaza na kome je saobraćaj regulisan pomoću uređaja za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova;
znak "blizina avionske piste" (I-21), koji označava deo puta preko koga avioni preleću u niskom letu prilikom sletanja odnosno poletanja;
znakovi "bočni vetar" sa leve (I-22), odnosno desne (I-22.1) strane, koji označavaju blizinu dela puta na kome često duva jak bočni vetar;
znak "saobraćaj u oba smera" (I-23), koji označava blizinu mesta na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se privremeno ili stalno saobraćaj vrši u oba smera;
znak "tunel" (I-24), koji označava blizinu tunela na putu;
znak "opasnost na putu" (I-25), koji označava blizinu dela puta ili mesta na putu na kome učesnicima u saobraćaju preti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predviđen poseban znak opasnosti;
znak "ukrštanje puteva iste važnosti" (I-26), koji označava blizinu ukrštanja puteva od kojih nijedan put nije put sa prvenstvom prolaza;
znak "ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom" (I- 27), znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane" (I-28), znak "spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane" (I-28.1), znak "spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s leve strane"
(I-29) i znak "spajanje sa sporednim putem pod oštrim uglom s desne strane" (I-29.1), koji označavaju blizinu raskrsnice na kojoj se put sa prvenstvom prolaza ukršta odnosno spaja sa sporednim putem.
znak "raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja" (I-30), koji označava blizinu raskrsnice na kojoj se saobraćaj odvija u kružnom toku;
znak "tramvajska pruga" (I-31), koji označava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou;
znak "prelaz puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima" (I-32), koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima; 29)
znak "prelaz puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika" (I-33), koji označava blizinu prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima;
znak "Andrejin krst" (I-34), koji označava mesto na kome put prelazi preko železničke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom odnosno (I-34.1) sa dva ili više koloseka
znak "približavanje prelazu puta preko železničke pruge sa branicima ili polubranicima" (I-35), koji označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji je obezbeđen branicima ili polubranicima;
znak "približavanje prelazu puta preko železničke pruge bez branika ili polubranika" (I-36), koji označava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou, koji nije obezbeđen branicima ili polubranicima;
znak "neučvršćena bankina" (I-37), koji označava blizinu dela puta na kome je uz kolovoz neučvršćena bankina
znak "kolona zaustavljenih vozila" (I-38), koji označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagušenja saobraćaja.